Text Size:AAA
筛选条件
  • ( )中数字表示产品数量

按种属筛选

按分子筛选

按应用筛选

按产品类型筛选

细胞裂解液

筛选条件:    
产品描述应用货号(产品说明书)规格价格 
WB   
300 µg
WB   
300 µg
WB   
300 µg
WB   
300 µg
50 µg
20 µg
200 µg
100 µg
50 µg
20 µg
20 µg
100 µg
50 µg
20 µg
50 µg
100 µg
50 µg
100 µg
50 µg
100 µg
50 µg
20 µg
5 µg
20 µg
100 µg
50 µg
20 µg
50 µg
20 µg
5 µg
20 µg
100 µg
50 µg
20 µg
50 µg
20 µg
20 µg
100 µg
请注意:所有产品都是“仅用于科研,而不能用于诊断或治疗用途”